СТУДЕНТИ

  Студентски парламент
  Апсолвенти
  Дешавања
  Завод за заштиту здравља
  ЦНИРС

 

САДРЖАЈ


 Пословник Студентског парламента

 Састав Студентског парламента

 Студент продекан

 Статус студената

 

КОНТАКТ


  studentski.parlament@med.pr.ac.rs  

 

 

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ


Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и интересе на Факултету.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.

Студентски парламент чине по два представника студената са сваке године студија опште медицине, један представник сваке године студија стоматологије и један представник сваке године студија здравствене неге, један представник апсолвената опште медицине и један представник апсолвената стоматологије. Представници студената за Студентски парламент бирају се на зборовима студената сваке године студија.

 


САСТАВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

ОПШТА МЕДИЦИНА

 година

СТОМАТОЛОГИЈА

Никола Јоксимовић
Стефан Бојић

I

Филип Бијанић
Светлана Шиндић
Никола Михајловић

II

Кристина Божић
Никола Миљковић
Данијела Вићентијевић

III

Филип Симић

Срећко Марковић
Бане Филиповић
 

IV

Слађана Ђорђевић
Алекса Милић
Марија Ломигора

V

Ђорђе Михаиловић
Александра Балевић
Милош Симић

VI

 

Милан Миленковић

АПС

Јелкица Будимир

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

 година

ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ

Теодора Петровић

I

 
Александра Мићовић

II

 

Бојана Захитовић

III

 
Марко Баровић

IV

 
Милош Јаредић

АПС

 

 

ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Алекса Милић

V година опште медицине

  064/45-07-962

 

 

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

Срећко Марковић

IV година опште медицине

  065/31-38-343

Милан Миленковић

апсолвент опште медицине

  064/308-75-33

 

АКТУЕЛНИ СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

Никола Миљковић

III година опште медицине

  066/130-788

 

Избор чланова Студентског парламента одржава се у априлу најкасније до десетог у месецу. Конститутивна седница новог сазива парламента одржава се по правилу 15. априла. Студентски парламент доноси Пословник о раду којим регулише начин рада и гласања.

 

Студентски парламент Факултета:

- бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;

- доноси општа акта о свом раду;

- оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;

- бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета.

- утврђује предлог за избор и разрешење студента-продекана;

- доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;

- разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;

- организује и спроводи програме ваннаставне активности студената;

- учествује у поступку самовредновања Факултета;

- остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу;

- бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета у складу са општим актом установе, удружења, односно Факултета;

- усваја годишњи извештај о раду студента-продекана;

- утврђује предлог плана извора финансирања и начина потрошње средстава потребних за остварење активности Студентског парламента и доставља га декану који гa, сагласно стварним могућностима Факултета, укључује у предлог финансијског плана Факултета;

- усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента;

- организује изборе за Студентски парламент Универзитета сагласно Статуту Универзитета;

- усклађује рад са Студентским парламентом Универзитета;

- помаже остваривање програма струковних и других организација који могу да допринесу побољшању рада, услова за рад, образовања, мобилности, запошљавања, и промовисању солидарности, једнакости, толеранције и људских права;

- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.

 

Студентски парламент је дужан да благовремено изабере или предложи представнике за органе Факултета.

У случају да Студентски парламент у дужем периоду не изврши избор представника за органе Факултета, чиме се омета рад Факултета, декан може да захтева сазивање седнице Студентског парламента на којој ће се расправљати о насталом проблему и донети решења и којој је дужан да присуствује.

 


СТУДЕНТ ПРОДЕКАН


Студент-продекан заступа студенте у питањима која су од значаја за све аспекте наставе, студентских права, студентског организовања, студентских активности у настави и ван ње и других питања која су од непосредног значаја за рад и живот студената на Факултету. Студента-продекана именује и разрешава декан Факултета на предлог Студентског парламента Факултета.
 

Студент-продекан је заступник свих студената Факултета и дужан је да објективно и непристрасно преноси захтеве, предлоге и мишљења студената органима Факултета.

Студент-продекан присуствује седницама Наставно-научног већа и равно-правно учестује у раду већа укључујући и гласање по питањима из става 1 овог члана.

Студент-продекан присуствује састанцима деканског колегијума на којима ће се разматрати питања из става 1 овог члана и студент-продекан учествује у расправи о овим питањима и износи захтеве, мишљења и предлоге студената и учествује у формулисању предлога и у одлучивању о предлозима који се односе на став 1 овог члана.

Студент-продекан има право да захтева да се одређено питање од значаја за студенте стави на дневни ред Наставно-научног већа или деканског колегијума и декан је обавезан да са дужном пажњом размотри ове захтеве.

Студент-продекан има право да затражи помоћ стручних служби Факултета у остваривању својих обавеза и декан и секретар Факултета су обавезни да са дужном пажњом размотре ове захтеве.

 


СТАТУС СТУДЕНАТА

Студент је физичко лице уписано на студије на Универзитету.

Студент се уписује на студијски програм који се изводи на Факултету.

Студент се уписује у статусу студента чији се трошкови студија покривају из буџета Републике Србије - буџетски студент или студента чији се трошкови студија покривају из наплаћене школарине - самофинансирајући студент).

Својство студента се доказује индексом.

 

Статус буџетског студента има:

- Студент, уписан на студијски програм који је прихваћен за финансирање од стране Републике Србије, који је рангиран на конкурсу за упис у оквиру квоте одобрене за финансирање у школској години за коју се уписује по конкурсу.

- Студент који је, са статусом буџетског студента, у току школске године, у оквиру уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао најмање 60 ЕСПБ бодова - у наредној школској години.

- Ссамофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма ако је рангиран у оквиру укупног броја буџетских студената, на начин и по поступку утврђеном општим актом Факултета - у наредној школској години.

 

Буџетски студент који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова може да настави студије у статусу самофинансирајућег студента.

 

Статус самофинансирајућег студента има студент:

- Уписан на студијски програм, рангиран на конкурс за упис као такав, у
школској години за коју је уписан по конкурсу;

- Уписан у другу, односно било коју наредну годину, који је у претходној
школској години остварио најмање 37 ЕСПБ бодова из предмета за које се определио
у складу са студијским програмом.

 

Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма може у наредној школској години да стекне статус буџетског студента, у складу са чланом 87 став 1 тачка 3 овог статута, ако се рангира у оквиру укупног броја буџетских студената, на начин и по поступку утврђеном општим актом Факултета.

Студент који није остварио 37 ЕСПБ бодова поново уписује исту годину студијског програма.

Факултет може да на захтев Универзитета или у оквиру своје међународне сарадње прихвати студента другог факултета као гостујућег студента у најкраћем трајању од једног семестра и најдужем трајању од једне године (два семестра).

Уколико гостујући студент није студент медицине или стоматологије на својој матичној установи, он не може да похађа наставу из предмета који подразумевају рад са пацијентима или преминулим особама.

Гостујући студент похађа наставу из предмета за које је квалификован на основу стеченог знања на матичној високошколској установи.

Услов за прихватање студента из става 1 овог члана је потписани споразум о узајамном признавању ЕСПБ бодова између високошколске установе из које студент долази и Универзитета односно Факултета.

Гостујући студент почиње да похађа наставу по ступању на снагу уговора између заинтересованих страна којим су регулисана права и обавезе гостујућег
студента, начин покривања трошкова његовог студирања и друга питања везана за својство гостујућег студента.

Гостујући студент се опредељује за похађање наставе на српском или енглеском језику.

Гостујућем студенту се издају одговарајуће потврде којим може да докаже врсту, обим и провере знања у настави коју је слушао на Факултету.

Гостујући студент не може да стекне диплому о завршеним студијама медицине на Факултету.

Студент Факултета може да оствари део студијског програма на другој високошколској установи у оквиру међународне сарадње Универзитета односно Факултета.

Услов за остваривање дела студијског програма из става 1 овог члана је уговор о узајамном признавању ЕСПБ бодова између Универзитета односно Факултета и високо-школске установе у коју студент одлази.

Део студијског програма који студент из става 1 овог члана остварује на другом универзитету, односно на другој високошколској установи ван састава Универзитета, не може да буде краћи од једног, нити дужи од два семестра.
За остваривање дела студијског програма из члана 1 овог става студент мора да има сагласност Факултета.

Део студијског програма који студент из става 1 овог члана остварује на другом факултету Универзитета може обухватити један или више предмета.

Уколико се врста, обим и начин провере знања у остваривању студијског програма из става 1 овог члана битно разликују од наставе коју би студент похађао на Факултету, сматра се да је студент у статусу мировања.

Права и обавезе студента из става 1 овог члана, начин покривања трошкова његовог студирања и друга питања у вези са остваривањем дела студијског програма на другој високошколској установи уређују се уговором заинтересованих страна.

Похађање наставе и остварене провере знања студента из става 1 овог члана доказују се индексом, односно одговарајућом потврдом.

Похађање наставе и остварене провере знања из става 7 овог члана се еквивалентно вреднују и признају на Факултету у складу са споразумом из става 2 овог члана.

   

Последња измена: 13/04/18 21:01

 
 

  О ФАКУЛТЕТУ


  СТУДИЈЕ


   НАСТАВА


 СТУДЕНТИ

 
 

  О нама

  Историјат

  Органи управљања

  Стручни органи

  Деканат и службе
  Документи

  Интегрисане академске

  Основне академске

  Постдипломске

  Катедре

  Наставници и сарадници

  Наставни садржај

  Издаваштво

  Пројекти

  Студентски парламент

  Апсолвенти

  Дешавања

  Завод за заштиту здравља

  ЦНИРС

 
 

Медицински факултет Универзитета у Приштини, Сва права задржана, MMXIII