Оснивач Факултета је Република Србија. У циљу побољшања квалитета и унапређења здравствене заштите становништва, Скупштина САП Косова и Метохије 17. јуна 1969. године доноси Закон о оснивању Медицинског факултета у Приштини (“Службени лист САПК”, бр. 20/69) у оквиру Универзитета у Приштини.

Први дан рада Факултета је обележен 4. децембра исте године, када су одржана прва предавања у просторијама Филозофског факултета у Приштини. Факултет је основан као образовно-васпитна и научна организација удруженог рада која припрема високе стручне кадрове, организује и спроводи научна достигнућа и обавља здравствену делатност у складу са високим националним и међународним стандардима.

Од 7. новембра 1973. године Медицински факултет проширује своју делатност и у области здравствене заштите, припајањем Опште болнице у Приштини, и као такав је регистрован код Окружног привредног суда у Приштини, под Fi. be. 461/74, као организација удруженог рада са ограниченом солидарном одговорношћу и посебног друштвеног значаја.

Године 1975. у оквиру Медицинског факултета отвара се и Стоматолошки одсек. Медицински факултет у Приштини усклађивао је свој рад и организацију са законским прописима Републике Србије којим се регулише делатност високог образовања, научно-истраживачки рад и здравствена делатност.

Медицински факултет у Приштини регистрован је као високошколска установа чији је оснивач Република Србија у саставу Универзитета у Приштини.

За време 40 година постојања, на Медицинском факултету студирало је преко 10.000 студената, а тренутно студира око 1.300 студената.

После агресије НАТО-а, Медицински факултет у Приштини поделио је судбину свог народа и напустио простор Косова и Метохије.

Факултет је од јуна 1999. године привремено био измештен из свог седишта у Приштини у Крушевац. Од 01. септембра 2002. године Медицински факултет у Приштини се вратио на простор Косова и Метохије и за привремено седиште одређена је Косовска Митровица.

На Факултету се организује и Континуирана медицинска едукација која обухвата едукативних семинаре, курсеве и друге програме едукације за медицинске раднике. Наставу на семинарима континуиране едукације изводе наставници и сарадници нашег факултета, осталих Медицинских факултета у замљи, истакнути стручњаци здравствених установа и визитинг професори из иностранства.

Медицински факултет у Приштини – Косовска Митровица обавља и научно-истраживачку делатност преко својих Института и учешћем у научно-истраживачким пројектима Министарства науке Републике Србије. Министарство науке и заштите животне средине је одобрило финансирање 14 научних пројеката и један међународни пројекат. На овим и другим пројектима ангажована су истраживачи са Медицинског факултета у Приштини и других Медицинских факултета Републике Србије.

Да би Медицински факултет у Приштини – Косовска Митровица допринео квалитетном и ефикасном образовању доктора медицине, доктора стоматологије и организатора здравствене неге, факултет је успоставио сарадњу са свим државним факултетима Републике Србије и члан је Заједнице факултета медицинских наука Србије. У циљу даљег унапређења свих видова и нивоа високошколског образовања и научно истраживачког рада у области медицинских наука, факултет остварује сарадњу са медицинским факултетима у окружењу- Медицинским факултетом у Подгорици, Медицинскиом факултетом у Бањој Луци и Медицинским факултетом у Фочи као и са факултетима медицинских наука у иностранству.

Наставници и сарадници обављају здравствену, научно-истраживачку и едукативну делатност у наставним базама Факултета, а то су: Клиничко-болнички центар Приштина са седиштем у Грачаници, Здравствени центар у Косовској Митровици, Завод за јавно здравље Приштина у Косовској Митровици, Дом здравља у Звечану и Војно-медицинска академија у Београду.

Медицински факултет у Приштини – Косовска Митровица остварује сарадњу и са културним, спортским и привредним организацијама и установама које су заинтересоване за сарадњу у оквиру заједничких пројеката и пружања услуга из области делатности.

На Медицинском факултету у Приштини – Косовска Митровица од јуна 1999. године – измештања дипломирало је 822 студената. Звање магистра наука стекло је 85 кандидата. Звање доктора наука стекло је 40 кандидата. Здравствену специјализацију стекло је 185 кандидата.

Медицински факултет у Приштини – Косовска Митровица добио је одлуку о акредитације четири студијска програма од стрне Националног савета – Акредитационе комисије Министарства просвете Републике Србије:

 • Интегрисане академске студије медицине у трајању од 6 година, чијим се завршетком стиче 360 ЕСПБ бодова;
 • Интегрисане академске студије стоматологије у трајању од 5 година, чијим се завршетком стиче 300 ЕСПБ бодова;
 • Основне академске студије здравствене неге у трајању од 4 године, чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова;
 • Докторске академске студије у трајању од најмање 3 године, чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова.

Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Приштини која организује и изводи академске и струковне студијске програме, научно истраживачки и здравствени рад, континуирану медицинску едукацију и издавачку делатност у образовно-научном пољу медицинских наука.

Оснивач Факултета је Република Србија.

Факултет као високошколска установа, обавља делатност високог образовања, научноистраживачку и здравствену делатност. Високообразовни студијски програми Факултета се обављају у оквиру поља медицинских наука.

Факултет може да самостално или у сарадњи са другим високошколским установама обавља студијске програме и у другим пољима. У оквиру својих делатности Факултет може да обавља и друге послове у складу са законским прописима који регулишу одговарајуће делатности.Организацијом рада Факултет обезбеђује се остваривање делатности и неометано и квалитетно остваривање студијских програма.

Све делатности Факултета, као и рад свих служби, подлежу систему праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета и систему провере квалитета у складу са Законом и Статутом Универзитета.

Сви наставници, сарадници и студенти Факултета и запослени на Факултету су дужни да активно и у доброј вери сарађују при остваривању мера којима се обезбеђују контрола, праћење и унапређивање квалитета наставе и рада на Факултету.
Наставно-научно веће бира Комисију за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета, радом Комисије руководи продекан кога одреди декан.

На Медицинском факултету у Приштини – Косовска Митровица изводе се студијски програми:

 • Интегрисане академске студије медицине у трајању од 6 година, чијим се завршетком стиче 360 ЕСПБ бодова;
 • Интегрисане академске студије стоматологије у трајању од 5 година, чијим се завршетком стиче 300 ЕСПБ бодова;
 • Основне академске студије здравствене неге у трајању од 4 године, чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова;
 • Специјалистичке струковне студије у трајању од најмање годину дана, чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова;
 • Специјалистичке академске студије у трајању од најмање годину дана, чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова;
 • Докторске академске студије у трајању од најмање 3 године, чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова;
 • Здравствене специјалистичке студије (специјалистичке студије у складу са Законом о здравственој заштити).

ВИЗИЈА

Медицински факултет као део Универзитета у Приштини развија научну мисао кроз истраживање, образовање студената опште медицине, стоматологије и других студената струковних  студија   на теритрорији Аутономне Покрајине Косово и Метохија. Медицински факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици своју образовну мисију и улогу остварује више од 50 година. Медицински факултет је део заједнице медицинских факултета Србије преко које унапређује своју просветну и здравствену делатност. Наша визија је да останемо регионални лидер у истраживању и образовању из области медицинских наука. Пратећи највише европске стандарде високог образовања, пружајући што бољу праксу и услове образовања желимо да одржимо статус  реномиране иституције која својим студентима улива поверење, наставићемо да још успешније обављамо своју важну друштвену и едукативну функцију.

МИСИЈА

Мисија Факултета је образовање врхунских стручњака у области медицине који ће савесено и одговрно лечити наше грађане и пружати знање будућим студентима. Студијски програми које изводи наш Факултет стално се осавремењују и прилагођавају потребама развијеног друштва.Факултет сарађује са сличним установама у земљи и иностранству, како би омогућио размену идеја и допринео унапређењу образовне и научне делатности. Развојем сопствене издавачке делатности факултет обезбеђује уџбеничку литературу за све студенте, кроз издавање научних часописа  и чини што доступнијом научну и стручну медицинску литературу. Крајњи циљ свих делатности Факултета јесте стварање квалитетних стручњака и научника у области медицинских наука који су усвојили највише  етичке и професионалне стандарде.

Р.Б.Назив институцијеМесто
1.Клиничко-болнички цетар Приштина – ГрачаницаГрачаница
2.Клиничко-болнички центар Косовска МитровицаКосовска Митровица
3.Клиника за психијатријске болести “Др Лаза Лазаревић”Београд
4.Завод за јавно здравље Приштина – Косовска МитровицаКосовска Митровица

ГОДИНА ДЕКАН ПРОДЕКАНИ
1968 – 1973 

Доц. др Осман Имами

 

Доц. др Изедин Османи
1973 – 1975Доц. др Муса А. ХаџиуДоц. др Газменд Шаћири
Доц. др Светомир Стожинић
Доц. др Таљат Паласка
1975 – 1977Проф. др Изедин ОсманиДоц. др Мухедин Салихамидзић
Проф. др Велибор Морачић
Доц. др Имер Коћинај
1977 – 1979Проф. др Газменд ШаћириДоц. др Имер Коћинај
Доц. др Стеван Баљошевић
1979 – 1981Проф. др Таљат ПаласкаПроф. др Хисен Укмата
Доц. др Душан Булајић
Доц. др Скендер Карахода
1981 – 1983Проф. др Мехмет БеграцаДоц. др Фадиљ Батали
Доц. др Андрија Томановић
Доц. др Скендер Карахода
1983 – 1985Проф. др Бозидар ЧолаковићПроф. др Нехат Кисери
Проф. др Мухарем Кутловци
Проф. др Мухарем Гаси
1985 – 1987Проф. др Мухарем ГасиПроф. др Нехат Кисери
Доц. др Војислав Трајковић
Проф. др Хашим Маљоку
1987 – 1989Проф. др Имер КоћинајПроф. др Мухарем Кутловци
Доц. др Војислав Трајковић
Проф. др Аљуш А. Гаси
1989 – 1990Проф. др Аљуш А. ГасиПроф. др Андрија Томановић
Проф. др Зеф Ђони
Доц. др Џевдет Реџепагић
1990 – 1997Проф. др Томислав ЂокићПроф. др Милован Кнежевић
Проф. др Александар Кујунџић
1997 – 1998Проф. др Веселин ТрајковићПроф. др Драгица Радовић
Доц. др Стојан Секулић
1998 – 1999Проф. др Драгица РадовићПроф. др Стојан Секулић
Проф. др Милан Живковић
1999 – 2004Проф. др Милован КнежевићПроф. др Вукашин Андрић
Проф. др Мирјана Мирић
2004 – 2007Проф. др Здравко ВитошевићПроф. др Савица Реџепагић
Проф. др Славиша Станишић
Проф. др Звездан Милановић
2007 – 2012Проф. др Небојша МитићПроф. др Радослав Митић
Проф. др Славиша Совтић
Доц. др Бранко Михаиловић
2012 –Проф. др Раде ГрбићПроф. др Звездан Милановић
Проф. др Драгица Одаловић
Доц. др Анкица Митић
Доц. др Александар Ћорац