Правилник о докторским студијама

Правилник о полагању завршног – дипломског испита (2024)

Правилник о Канцеларијском и архивском пословању

Правилник о раду Медицинског факултета Приштина – Косовска Митровица

Правилник о раду ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

Пословник о раду ННВ 2015

Правилник о раду ЦЕНТРА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Одлука – услови за избор у звање наставника (2022)

Одлука за избор у звање наставника – допуна

Правилник о условима, начину и поступку избора у звање сарадника

Правилник о условима, начину и поступку избора у звање сарадника 2018

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о издавачкој делатности

Правилник о стицању научног назива ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Правилник о пријави и изради докторске дисертације

Правилник о раду Центра за научно истраживачки рад студената (ЦНИРС)

Закључак о продужењу радног односа наставника са навршених 65 година живота

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о поступку унтрашњег узбуњивања

Правилник о заштити података о личности

Правилник о издавачкој делатности 2023

Лице одговорно за заштиту података о личности Ивана Јовановић (pravnasluzba.med.fakultet@gmail.com)