Центар за осигурање квалитета Медицинског факултета је основан је 2006 године. Центар се, генерално бави унапређењем наставног и научноистраживачког процеса, студирања и студентског живота, као и сарадњом са послодавцима после завршених студија.

      Главни орган центра је Комисија за осигурање квалитета и самовредновање, која се бави свим аспектима квалитета на Факултету а тесно сарађује са Центром за издавачку делатност, Центром за научноистраживачки рад, Комисијом за дизајн и снагу студије, Катедрама и Управом, који се баве специфичним областима осигурања квалитета.

Комисија за обезбеђивање квалитета рада Медицинског факултета Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици у саставу:

  1. Проф. др Александар Јовановић, председник
  2. Проф. др Александра Илић, члан
  3. Проф. др Владан Перић, члан
  4. Проф. др Саша Божовић, члан
  5. Данијела Вићентијевић, студент – члан
  6. Никола Миљковић, студент – члан

 Комисија обавља следеће послове

Самовредновање

Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада.

Самовредновање се спроводи у интервалима од 3 године.

Наставно‐научно веће именује комисију за квалитет која се састоји од најмање пет чланова.

Делокруг рада комисије за квалитет је:

  • координација поступка самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
  • израда плана квалитета Факултета;
  • организација интерне контроле Факултета;
  • припрема предлога процедура система квалитета.

Комисија за квалитет израђује извештај о самовредновању на основу извештаја катедри.

У поступку самовредновања катедре се изјашњавају о својим добрим и лошим странама, могућностима и опасностима по катедру.

Приликом изјашњавања о карактеристикама из става 2. овог члана у раду катедре учествују сви њени чланови.

Комисија за квалитет у оквиру поступка самовредновања организује и спроводи анкетирање студената.

Студенти приликом анкетирања оцењују квалитет студијских програма, наставе и услова рада.

Резултати анкете студената чине интегрални део завршног извештаја о самовредновању.

Право да оцењују квалитет студијских програма имају студенти који су одслушали минимално 2/3 теоретске наставе предвиђене за ту годину студија.