Чланови Наставно-научног већа су наставници и два асистента са сваке катедре. Декан је председник Наставно-научног већа по функцији. Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа по функцији са правом гласа.

Наставно-научно веће Медицинског факултета:

 • утврђује предлог Статута Медицинског факултета;
 • утврђује предлог кандидата за декана Медицинског факултета;
 • бира чланове Савета Медицинског факултета из реда представника Медицинског факултета;
 • утврђује предлог Финансијског плана, извештаја о пословању и годишњег обрачуна Медицинског факултета;
 • утврђује предлог Плана коришћења средстава за инвестиције;
 • утврђује предлог образовања унутрашњих организационих јединица;
 • утврђује предлог одлуке о висини школарине;
 • предлаже студијске програме за све врсте и нивое студија;
 • утврђује уже научне области;
 • доноси програме научних истраживања и програме за иновацију знања;
 • утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
 • доноси општи акт о праћењу, обезбеђивању, унапређењу и развоју квалитета студијских програма и наставе Медицинског факултета;
 • одобрава теме завршних радова;
 • одобрава теме магистарских теза и докторских дисертација;
 • бира представнике за Савет и Сенат Универзитета;
 • бира чланове Етичког комитета;
 • предлаже број студената који се уписују у прву годину студијских програма;
 • одлучује о ангажовању наставника у пензији у складу са законом;
 • одлучује о рецензентима и рецензијама у Издавачкој делатности;
 • образује своје сталне и повремене комисије;
 • разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада;
 • разматра успех студената;
 • предлаже доделу звања професора емеритуса редовном професору;
 • предлаже кандидата за ректора Универзитета;
 • разматра и припрема предлоге о другим питањима о којима одлучује Савет
 • доноси Пословник о свом раду.

Обавља и друге послове у складу са законом, статутом и другим актима
Медицинског факултета. Наставно-научно веће може пуноважно да одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова.

Наставно-научно веће одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Наставно-научно веће може образовати сталне и повремене комисије као помоћне органе, ради разматрања, праћења и утврђивања предлога по питањима из надлежности Већа.

Начин рада Наставно-научног већа Факултета уређује се Пословником о раду.

Здравко Витошевићредовни професор
Татјана Новаковићредовни професор
Раде Грбићредовни професор
Сузана Матејићредовни професор
Славиша Станишићредовни професор
Мирјана Мирићредовни професор
Александар Јовановићредовни професор
Небојша Б. Митићредовни професор
Горан Релићредовни професор
Златибор Анђелковићредовни професор
Звездан Милановићредовни професор
Александар Павловићредовни професор
Снежана Јанићијевић Худомалредовни професор
Саша Совтићредовни професор
Лепша Жорићредовни професор
Србислава Милинићредовни професор
Радослав Митићредовни професор
Јован Младеновићредовни професор
Радослав Катанићредовни професор
Војкан Несторовићредовни професор
Зоран Марчетићредовни професор
Дијана Мирићредовни професор
Милош Мирковићредовни професор
Наташа Поповић – Катанићредовни професор
Горан Виденовићредовни професор
Петар Јовановићредовни професор
Даница Вукићевићредовни професор
Бранко Михаиловићредовни професор
Милијана Релићредовни професор
Ненад Шуловићредовни професор
Наташа Ђукић – Мацутредовни професор
Татјана Филиповићредовни професор
Предраг Мандићредовни професор
Јасна Павловићредовни професор
Славица Пајовићредовни професор
Љиљана Поповићредовни професор
Александар Ћорацредовни професор
Соња Смиљићредовни професор
Јулијана Рашићредовни професор
Љиљана Шуловићредовни професор
Слађана Трпковићредовни професор
Бојана Кисићредовни професор
Зорица Сојевић – Тимотијевићредовни професор
Милан Филиповићредовни професор
Милица Мијовићредовни професор
Анкица Митићванредни професор
Биљана Крџићванредни професор
Андријана Цветковићванредни професор
Симон Николићванредни професор
Небојша Р. Митићванредни професор
Златица Мирковићванредни професор
Мелиха Шехалићванредни професор
Драган Марјановићванредни професор
Драгиша Рашићванредни професор
Снежана Лазићванредни професор
Владан Перићванредни професор
Амила Вујачићванредни професор
Владанка Вукићевићванредни професор
Бранкица Мартиновићванредни професор
Момчило Мирковићванредни професор
Леонида Витковићванредни професор
Јасмина Стевановићванредни професор
Снежана Филиповић – Данићванредни професор
Снежана Марковић – Јовановићванредни професор
Јелена Тодићванредни професор
Слађана Савићванредни професор
Братислав Лазићванредни професор
Владимир Матвијенкованредни професор
Небојша Виденовићванредни професор
Зораида Милојковићванредни професор
Зоран Влаховићванредни професор
Зорица Станојевић – Ристићванредни професор
Љиљана Кулићванредни професор
Милан Миладиновићванредни професор
Љиљана Шубарићванредни професор
Душан Живковићванредни професор
Слађана Ђурићванредни професор
Снежана Стевић – Башчаревићванредни професор
Дејан Дубовинаванредни професор
Снежана Лештаревићванредни професор
Ненад Милошевићванредни професор
Маја Шипићванредни професор
Саша Табаковићванредни професор
Илија Драгојевићванредни професор
Божидар Одаловићванредни професор
Мирјана Дејановићванредни професор
Јелена Миловановићванредни професор
Момир Дуњићдоцент
Гордана Николићдоцент
Бисерка Недељковићдоцент
Мирослав Милошевићдоцент
Радивоје Радосављевићдоцент
Бранислава Радовићдоцент
Данијела Илићдоцент
Дејан Табаковићдоцент
Ивана Сташевић – Карличићдоцент
Златан Елекдоцент
Александра Арсовићдоцент
Данијела Сталетовићдоцент
Јадранка Митићдоцент
Зорица Живковићдоцент
Александар Божовићдоцент
Игор Грбићдоцент
Дејан Перићдоцент
Сања Симићдоцент
Дубравка Вукшадоцент
Надица Ђорђевићдоцент
Југослав Гашићдоцент
Иван Радићдоцент
Бранислав Ђерковићдоцент
Андријана Карановићдоцент
Александра Илићдоцент
Мирјана Пајчиндоцент
Драгослав Лазићдоцент
Саша Цветковићдоцент
Милена Шарановићдоцент
Мирјана Стојановић – Тасићдоцент
Дивна Стаменковићдоцент
Јелена Јовићдоцент
Радован Јовановићдоцент
Милош Гашићдоцент
Јелена Аритоновић – Прибаковићдоцент
Иван Богосављевићасистент
Јована Милошевићасистент
Кристина Булатовићасистент
Ивана Стошовић – Калезићасистент