Судско-медицински одбор је стручно тело Факултета које обавља послове вештачења и давања експертизног мишљења у кривичним и грађанским поступцима и предметима по захтевима судова. Рад Судско-медицинског одбора регулише се Правилником који усваја Савет Факултета на предлог декана.

Судско-медицински одбор чине два дела: Судско-медицински одбор и Судско-психијатријски одбор.

Судско-медицински одбор и Судско-психијатријски одбор састављени су од по 5 чланова, наставника Факултета. Избор сталних чланова врши Савет Факултета на предлог декана. Мандат чланова је три године.

По потреби, осим сталних чланова Одбора, други наставници Факултета могу да буду ангажовани у поступку вештачења. Налаз и мишљење које сачини Судско-медицински одбор или Судско-психијатријски одбор потписује и декан Факултета, а оверава се печатом Факултета. И друга стручна мишљења која се дају у име Факултета мишљење потписује и декан, а оверава се печатом Факултета.

1.др Сузана Матејић, редовни професорПредседникsuzana.matejic@med.pr.ac.rs
2.др Александар Павловић, редовни професорЧланaleksandar.pavlovic@med.pr.ac.rs
3.др Саша Совтић, редовни професорЧланsasa.sovtic@med.pr.ac.rs
4.др Милица Мијовић, редовни професорЧланmilica.mijovic@med.pr.ac.rs
5.др Мирослав Милошевић, доцентЧланmiroslav.milosevic@med.pr.ac.rs