Студентски парламент је кровна студентска организација и орган преко којег студенти остварују своја права и интересе на факултету.

Ко може бити члан?

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

Ко чини Студентски парламент?

Студентски парламент чине по два представника студената са сваке године студија опште медицине, један представник сваке године студија стоматологије и један представник сваке године студија здравствене неге, један представник апсолвената опште медицине и један представник апсолвената стоматологије, три представника афирмативне групе. Представници студената за Студентски парламент бирају се на зборовима студената.

Задатак Студентског парламента:

Чланови Студентског парламента објективно и непристрасно бране интересе студената из свих аспеката како наставних тако и ваннаставних активности.

Студентски парламент Факултета:

 • бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;
 • доноси општа акта о свом раду;
 • оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета.
 • утврђује предлог за избор и разрешење студента-продекана;
 • доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
 • разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 • организује и спроводи програме ваннаставне активности студената;
 • учествује у поступку самовредновања Факултета;
 • остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу;
 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета у складу са општим актом установе, удружења, односно Факултета;
 • усваја годишњи извештај о раду студента-продекана;
 • утврђује предлог плана извора финансирања и начина потрошње средстава потребних за остварење активности Студентског парламента и доставља га декану који гa, сагласно стварним могућностима Факултета, укључује у предлог финансијског плана Факултета;
 • усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента;
 • организује изборе за Студентски парламент Универзитета сагласно Статуту Универзитета;
 • усклађује рад са Студентским парламентом Универзитета;
 • помаже остваривање програма струковних и других организација који могу да допринесу побољшању рада, услова за рад, образовања, мобилности, запошљавања, и промовисању солидарности, једнакости, толеранције и људских права;
 • обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.

Студентски парламент је дужан да благовремено изабере или предложи представнике за органе Факултета.

У случају да Студентски парламент у дужем периоду не изврши избор представника за органе Факултета, чиме се омета рад Факултета, декан може да захтева сазивање седнице Студентског парламента на којој ће се расправљати о насталом проблему и донети решења и којој је дужан да присуствује.

studentski.parlament@med.pr.ac.rs

ОПШТА МЕДИЦИНАГодинаСТОМАТОЛОГИЈА
Ања Антонијевић

Анастасија Бојковић

IДaркo Jeвтић
Сашка Грбић

Марија Ордић

IIMaркo Aксoвић
Милош Радојевић

Милица Булатовић

IIIAндриja Лaзoвић
Данијел Јовановић

Слађан Трајковић

IVЛaзaр Лaзић
Марија Ракоњац

Војин Чукурановић

VЛaзaр Joвaнoвић
Стефан Дашић

Стефан Бојић

VI/
Данијела ВићентијевићАПС/
СТОМАТОЛОГИЈАГодинаПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Стана ЈаковиљевићIКрстана Миљковић

Aлeксaндaр Ђoрђeвић

Ана АнтићII
Дарко ЈевтићIII
Марко АксовићIV
Јован ПеровићV
Лазар ЛазићАПС
ЗДРАВСТВЕНА НЕГАГодина
Стефан ЈокићI
Катарина ТомашевићII
Александра МитровићIII
Страхиња РадовићIV
ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТ
Слађан Трајковић
ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА
Милош Радојевић

Марко Аксовић

Чланови наставно-научног већа факултета из реда студенатаЧланови Савета факултета из реда студената
Данијел ЈовановићСтрахиња Радовић

Слађан Трајковић

Данијел Јовановић

Чланови студентског парламента Универзитета из реда студената факултета
Данијел Јовановић

Слађан Трајковић

Марко Аксовић

Студент продекан
Данијел Јовановић


Студент је физичко лице уписано на студије на Универзитету.

Студент се уписује на студијски програм који се изводи на Факултету.

Студент се уписује у статусу студента чији се трошкови студија покривају из буџета Републике Србије – буџетски студент или студента чији се трошкови студија покривају из наплаћене школарине – самофинансирајући студент).

Својство студента се доказује индексом.

Статус буџетског студента има:

 • Студент, уписан на студијски програм који је прихваћен за финансирање од стране Републике Србије, који је рангиран на конкурсу за упис у оквиру квоте одобрене за финансирање у школској години за коју се уписује по конкурсу.
 • Студент који је, са статусом буџетског студента, у току школске године, у оквиру уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао најмање 60 ЕСПБ бодова – у наредној школској години.
 • Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма ако је рангиран у оквиру укупног броја буџетских студената, на начин и по поступку утврђеном општим актом Факултета – у наредној школској години.

Буџетски студент који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова може да настави студије у статусу самофинансирајућег студента.

Статус самофинансирајућег студента има студент:

 • Уписан на студијски програм, рангиран на конкурс за упис као такав, у школској години за коју је уписан по конкурсу;
 • Уписан у другу, односно било коју наредну годину, који је у претходнојшколској години остварио најмање 37 ЕСПБ бодова из предмета за које се определио у складу са студијским програмом.

Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма може у наредној школској години да стекне статус буџетског студента, у складу са чланом 87 став 1 тачка 3 овог статута, ако се рангира у оквиру укупног броја буџетских студената, на начин и по поступку утврђеном општим актом Факултета.

Студент који није остварио 37 ЕСПБ бодова поново уписује исту годину студијског програма.

Факултет може да на захтев Универзитета или у оквиру своје међународне сарадње прихвати студента другог факултета као гостујућег студента у најкраћем трајању од једног семестра и најдужем трајању од једне године (два семестра).

Уколико гостујући студент није студент медицине или стоматологије на својој матичној установи, он не може да похађа наставу из предмета који подразумевају рад са пацијентима или преминулим особама.

Гостујући студент похађа наставу из предмета за које је квалификован на основу стеченог знања на матичној високошколској установи.

Услов за прихватање студента из става 1 овог члана је потписани споразум о узајамном признавању ЕСПБ бодова између високошколске установе из које студент долази и Универзитета односно Факултета.

Гостујући студент почиње да похађа наставу по ступању на снагу уговора између заинтересованих страна којим су регулисана права и обавезе гостујућег
студента, начин покривања трошкова његовог студирања и друга питања везана за својство гостујућег студента.

Гостујући студент се опредељује за похађање наставе на српском или енглеском језику.

Гостујућем студенту се издају одговарајуће потврде којим може да докаже врсту, обим и провере знања у настави коју је слушао на Факултету.

Гостујући студент не може да стекне диплому о завршеним студијама медицине на Факултету.

Студент Факултета може да оствари део студијског програма на другој високошколској установи у оквиру међународне сарадње Универзитета односно Факултета.

Услов за остваривање дела студијског програма из става 1 овог члана је уговор о узајамном признавању ЕСПБ бодова између Универзитета односно Факултета и високо-школске установе у коју студент одлази.

Део студијског програма који студент из става 1 овог члана остварује на другом универзитету, односно на другој високошколској установи ван састава Универзитета, не може да буде краћи од једног, нити дужи од два семестра.
За остваривање дела студијског програма из члана 1 овог става студент мора да има сагласност Факултета.

Део студијског програма који студент из става 1 овог члана остварује на другом факултету Универзитета може обухватити један или више предмета.

Уколико се врста, обим и начин провере знања у остваривању студијског програма из става 1 овог члана битно разликују од наставе коју би студент похађао на Факултету, сматра се да је студент у статусу мировања.

Права и обавезе студента из става 1 овог члана, начин покривања трошкова његовог студирања и друга питања у вези са остваривањем дела студијског програма на другој високошколској установи уређују се уговором заинтересованих страна.

Похађање наставе и остварене провере знања студента из става 1 овог члана доказују се индексом, односно одговарајућом потврдом.

Похађање наставе и остварене провере знања из става 7 овог члана се еквивалентно вреднују и признају на Факултету у складу са споразумом из става 2 овог члана.