СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

Данијел Јовановић

 

Студент-продекан заступа студенте у питањима која су од значаја за све аспекте наставе, студентских права, студентског организовања, студентских активности у настави и ван ње и других питања која су од непосредног значаја за рад и живот студената на Факултету. Студента-продекана именује и разрешава декан Факултета на предлог Студентског парламента Факултета.

Студент-продекан је заступник свих студената Факултета и дужан је да објективно и непристрасно преноси захтеве, предлоге и мишљења студената органима Факултета.

Студент-продекан присуствује седницама Наставно-научног већа и равно-правно учестује у раду већа укључујући и гласање по питањима из става 1 овог члана.

Студент-продекан присуствује састанцима деканског колегијума на којима ће се разматрати питања из става 1 овог члана и студент-продекан учествује у расправи о овим питањима и износи захтеве, мишљења и предлоге студената и учествује у формулисању предлога и у одлучивању о предлозима који се односе на став 1 овог члана.

Студент-продекан има право да захтева да се одређено питање од значаја за студенте стави на дневни ред Наставно-научног већа или деканског колегијума и декан је обавезан да са дужном пажњом размотри ове захтеве.

Студент-продекан има право да затражи помоћ стручних служби Факултета у остваривању својих обавеза и декан и секретар Факултета су обавезни да са дужном пажњом размотре ове захтеве.