У оквиру своје образовне делатности Медицински факултет остварује Докторске академске студије за стицање академског звања Доктора медицинских наука (PhD degree).

ЦИЉЕВИ

Докторске академске студије су програм постдипломског усавршавања с циљем стицања научног назива Доктор медицинских наука (PhD degree). Основни циљ усавршавања на Докторским академским студијама је оспособљавање студента да након завршетка студија и одбране дисертације самостално води оригинална и научно заснована истраживања и да критички процењује истраживања других. Студенти Докторских академских студија усвајају методологију научног рада и реализују истраживање које представља окосницу докторске дисертације. Докторска дисертација утемељена је на оригиналним in extenso радовима (најмање 3 рада) објављеним у међународно признатим медицинским научним часописима (најмање један са СЦИ листе), при чему независан допринос кандидата мора бити очигледан (на пример, кандидат је први аутор).

Основе прве године Докторских академских студија су:

 • разумевање истраживачког процеса и методологије истраживачког рада;
 • оспособљавање полазника за самостално и критичко праћење научне литературе и статистичку обраду података;
 • отварање услова за успешан и одговоран научни рад у складу са највишим стручним и етичким стандардима.

Основе друге године Докторских академских студија су:

 • стицање актуелних знања из научне области Докторских академских студија;
  полагање усменог докторантског испита;
 • припрема и одбрана предлога теме докторске дисертације;
 • оспособљавање полазника за самосталну обраду, приказ и објављивање добијених резултата.

Основе треће године Докторских академских студија су:

 • реализација сопственог, оригиналног научног истраживања;
 • представљање резултата својих истраживања на домаћим и међународним конгресима;
 • објављивање резултата својих истраживања у интернационалним часописима;
 • писање и одбрана докторске дисертације.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Завршетак Докторских академских студија подразумева следеће квалификације:

 • системско разумевање одређеног поља студија;
 • савладане методе и вештине истраживања;
 • способност конципирања, пројектовања и примене;
 • способност прилагођавања истраживачког процеса уз неопходан степен академског интегритета;
 • постигнуто објављено остварење које представља референцу на националном и међународном нивоу;
 • способност за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја;
 • преношење стручних знања и идеја колегама, академској заједници и друштву у целини;
 • способност промовисања технолошког напретка академском и професионалном окружењу.

Да би се добио научни степен – ДОКТОР НАУКА – Ph. D – студент мора да положи 5 предмета на 1. години студија, усмени докторантски испит након одслушаних изборних предмета на 2. години студија, и да јавно одбрани докторску тезу у 3. години студија уз претходно објављена 3 научна рада као први аутор од којих је једна објављен у научном часопису који са налази на СЦИ листи.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Завршетком Докторских академских студија студент овладава следећим знањима, вештинама и ставовима.

ЗНАЊА:

 • познавање принципа научног експеримента у медицини;
 • познавање најважнијих експерименталних модела у биомедицини;
 • познавање принципа валидног дизајна експерименталних и контролисаних, рандомизираних клиничких студија;
 • познавање критеријума за процену валидности и клиничке значајности клиничких студија;
 • познавање принципа валидног дизајна епидемиолошких студија (студије случај-контрола, кохортне студије, серије случајева, студије пресека, итд.);
 • познавање принципа саопштавања својих резултата у форми научног чланка или излагања на научном скупу;
 • познавање медицинске статистике и информатике;
 • познавање етичких принципа истраживања у медицини.

ВЕШТИНЕ:

 • вештина постављања оригиналног и новог истраживачког питања (циља истраживања);
 • вештина проналажења научне литературе релевантне за сопствено истраживање уз помоћ информационих технологија (коришћење Интернета);
 • вештина критичке процене научне литературе и селекције валидних и значајних резултата;
 • вештина израде плана и протокола сопственог истраживања;
 • вештина руковања уређајима који се користе за истраживања у биомедицини;
 • вештина руковања експерименталним животињама;
 • вештина комуникације са пацијентима;
 • вештина статистичке обраде сопствених резултата;
 • вештина израде научног чланка на основу сопствених резултата;
 • вештина саопштавања сопствених резултата на научном скупу.

СТАВОВИ:

 • одговорно понашање према друштвеној заједници и животној средини;
 • критички однос према резултатима сопственог истраживања;
 • поштовање етичких принципа научног истраживања;
 • поштовање права пацијената и експерименталних животиња;
 • борба против превара и плагијата у науци.

УСЛОВИ УПИСА

У прву годину Докторских академских студија уписују се студенти који су завршили један од биомедицинских факултета уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова (Европски Систем Преноса Бодова) на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука и који познају један светски језик. Наставно-научно веће Факултета утврђује број студената који се уписују у прву годину Докторских академских студија. Број студената који се уписује у другу и трећу годину Докторских академских студија није ограничен. Упис на Докторске академске студије врши се путем конкурса. Конкурс за упис на Докторске академске студије објављује Факултет. Кандидати пријављени на прву годину Докторских академских студија рангирају се на основу просечне оцене, дужине студирања, награда које су добили у току студија, студентских радова, демонстратуре, учешћа у међународној студентској размени, похађања студијских програма у иностранству, познавања страног језика. Уколико се пријави већи број кандидата од броја који је утврђен, биће примљени кандидати са већим бројем бодова на ранг листи.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета:

У прву годину Докторских студија уписују се студенти који су завршили један од биомедицинских факултета, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука.

У другу годину Докторских академских студија уписују се студенти који су положили све испите из прве године и стекли 60 ЕСПБ бодова, а у трећу годину студенти који су положили усмени докторантски испит (изборни предмет) и стекли 60 ЕСПБ бодова, а укупно 120 ЕСПБ бодова. У другу годину Докторских академских студија могу се уписати и студенти магистарских студија који су одслушали прву годину магистарских студија и положили све предвиђене испите и стекли 60 ЕСПБ бодова.

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Настава на студијском програму Докторских академских студија се изводи путем активне наставе и самосталног истраживачког рада студента. Активна настава на Докторским академским студијама састоји се од предавања и студијског истраживачког рада. На последњој години докторских академских студија активну наставу чини само студијски истраживачки рад који је непосредно у функцији израде докторске дисертације.

БОДОВАЊЕ И ЕСПБ

Студент Докторских академских студија да би одбранио Докторску дисертацију и стекао звање Доктора медицинских наука, треба да стекне 180 ЕСПБ бодова кроз трогодишње школовање.

Студијски програм Докторских академских студија је гратификован по принципима Еuropean Credit Transfer System (ECTS).