У оквиру делатности Медицинског факултета у Приштини значајно место заузима континуирана припрема и реализација научно-истраживачког рада и научно-истраживачких пројеката.

Садржај, организација и резултати научно-истраживачког рада су у потпуности у складу са циљевима, кадровима и опремом Факултета, стандардима високог образовања и научно-истраживачког рада, као и националним и европским циљевима високог образовања и научно-истраживачког рада.

Свеобухватно, стручно и системско праћење и оцењивање научно-истраживачког рада у свим сегментима обавља се по утврђеним поступцима и критеријумима за ову област, а знања и резултати који произилазе из научно-истраживачког рада примењују се у наставном процесу и другим друштвеним и привредним делатностима.

Наставници и сарадници Факултета учествују у експерименталним и клиничким истраживањима у научно образовном пољу медицинских наука. Развој и унапређење научноистраживачког рада базирају се на стратешким циљевима који воде јачавању постојећих и развијању нових праваца свих врста истраживања; развоју истраживачке инфраструктуре; бољој финансијској подршци научно-истраживачким пројектима наставника и сарадника Медицинског факултета; едукацијији наставника и сарадника и подршци изради завршних радова и докторских теза.

У циљу унапређења научно-истраживачког рада и реализације постављених циљева Факултет ће у наредном периоду посветити посебну пажњу набавци потребне опреме, оспособљавању неопходног простора и адекватној едукацији кадрова.

проф. др Александар Павловић, управник (медицинске науке)sasaaleksandarpavlovic@gmail.com
ван. проф. др Амила Вујачић, управник (стоматолошке науке)amilavujacic@gmail.com
проф. др Наташа Катанић, чланkatanicn@gmail.com
проф. др Горан Виденовић, чланgoranvidenovic@gmail.com
проф. др Златибор Анђелковић, чланzlatibor64@gmail.com
проф. др Татјана Филиповић, чланmilan.filipovic@sbb.rs
проф. др Слађана Трпковић, чланtrpks@hotmail.com
доц. др Александра Илић, чланsanjastolic@yahoo.com

Центар за Научно – истраживачки рад, Медицински факултет Приштина са седиштем у северном делу Косовске Митровице, ул Анри Динана бб. К. Митровица

Просторије Центра за НИР се налазе у болничком кругу Здравственог Центра К. Митровица – у згради Педијатријске клинике на III спрaтu.

E-mail: centar.nir@med.pr.ac.rs


Учешће наставника и сарадника Медицинског факултета у Приштини на домаћим и међународним скуповима у току 2014. године.

Учешће на конгресима

Posted in Центар за НИР | Коментари су искључени на Учешће наставника и сарадника Медицинског факултета у Приштини на домаћим и међународним скуповима у току 2014. године.


Захтеви за покривање дела трошкова боравка наставника и сарадника на конгресима, семинарима и скуповима у земљи и иностранству.

Обрасце за подношење захтева за покривање дела трошкова боравка наставника и сарадника на конгресима, семинарима и скуповима у земљи и иностранству можете добити ОВДЕ или у просторијама Центра за НИР.

Попуњени образац предати у штампаној форми у Центар за НИР Медицинског факултета.

Одлуку о финансирање дела трошкова боравка наставника и сарадника на конгресима, семинарима и скуповима у земљи и иностранству доноси Стручни одбор Центра за НИР и прослеђује је Декану Медицинског факултета.

Висину средстава за материјалне трошкове утврђује Декан Медицинског факултета у складу са одлуком Центра за НИР и расположивим финансијским средствима.


Једна од значајних активности у оквиру делатности Центра за НИР је и континуирана припрема и реализација научно-истраживачких пројеката.

  1. Право учешћа на пројектима имају сви наставници и сарадници Медицинског факултета у Приштини са укључивањем и наставника и сарадника са других факултета у земљи ако то захтева изводљивост студије а на основу КОНКУРСА за ЈУНИОР ПРОЈЕКТЕ који ће се расписивати два пута годишње на Медицинском факултету у Приштини са седиштем у Косовској Митровици.
  2. Предложени научно – истраживачки пројекти могу имати мултидисциплинарни карактер.
  3. Водич за писање пројекта можете преузети ОВДЕ.
  4. Пројекти се пријављују преко формулара који можете преузети ОВДЕ или у просторијама Центра за НИР.
  5. Пројекат уз попуњени формулар уз предлог два рецензента предати референтној Катедри.
  6. Позитиван извештај Катедре се прослеђује на разматрање Наставно научном Већу факултета. После добијања сагласности ННВ факултета о одобравању пројекта и прихватању рецензионе комисије, пројекат се шаље на рецензију.
  7. Пројекат уз рецензије написане од стране два компетентна рецензента доставити Центру за НИР.
  8. Оцењивање квалитета предложених научно – истраживачких пројеката и њихово рангирање обавља Стручни Одбор Центра за НИР Медицинског факултета у Приштини на основу добијеног материјала од стране руководиоца пројекта и рецензионе комисије. Стручни одбор у циљу добијања потпуних информација може тражити додатну документацију од стране руководиоца пројекта, мишљење Етичког комитета или додатно стручно мишљење компетентних стручњака из одређених области.
  9. Одлуку о прихватању пројекта доноси Наставно-научно веће Медицинског факултета, а на основу оцене Стручног одбора за НИР.
   Пројекти се рангирају према следећим критеријумима:

   • Научна заснованост пројекта (максмално 10 бодова)
   • Потенцијал за публиковање резултата у међународним медицинским часописима (макисмално 10 бодова)
   • Компетентност главног и осталих истраживача (макисмално 10 бодова)
   • Значај истраживања за развој кадрова потребних Медицинском факултету (макисмално 10 бодова)
   • Изводљивост истраживања (макисмално 10 бодова)
  10. Пројектом непосредно управља руководилац пројекта. Руководилац научно – истраживачког пројекта може бити истраживач са научним или универзитетским наставничким звањем и научном афирмацијом у области којој припада предложени пројекат. За тачност наведених података у пријави пројекта, као и за реализацију пројекта је одговоран руководилац пројекта.
  11. Руководилац пројекта је дужан да Центру за НИР подноси једногодишњи извештај о реализацији пројекта и постигнутим резултатима.
  12. Висину средстава за материјалне трошкове одобреног пројекта утврђује Декан Медицинског факултета у складу са оценом одобреног пројекта и расположивим финансијским средствима.
  13. Предложени научно истраживачки пројекти се реализују у периоду од пет година од датума прихватања пројекта.
  14. Период реализације пројекта се може продужити новим захтевом ако је то у интересу реализације пројекта, а на основу постигнутих резултата.