Студијски програм струковних студија – струковни физиотерапеут на Медицинском факултету у Приштини – Косовска Митровица, обухвата студије у трајању од три године, односно шест семестара за стручно звање струковни физиотерапеут (180 ЕСПБ бодова). Овај студијски програм обухвата изучавање општеобразовних предмета, стручних предмета и стручно апликативних предмета из области физикалне медицине и рехабилитације. Студијски програм за струковног физиотерапеута припадају струковним студијама и студије трају три године, односно шест семестара са укупно 38 предмета, од којих је  обавезних 30 и 8 изборних (од којих студент бира четири). Структуру обавезних предмета чине: академско-општеобразовни 5, односно 17 ЕСПБ, 14 стручних односно 72  ЕСПБ, стручно-апликативни – 19 са 91 ЕСПБ. Приказано у процентима: академско-општеобразовни 14,70%, стручних 41,17 %, стручно-апликативних 55,88 %.  Студенти од 8 понуђених изборних предмета, бирају 4 што је 8,5 %.

Након завршетка шестог семестра и положених свих испита студент припрема и пред комисијом брани завршни рад, који се припрема током шестог семестра. Завршни рад носи 5 ЕСПБ. Настава из свих предмета се изводи у облику предавања, вежби, семинарских радова, консултација, колоквијума и практичног рада.

Студент у току семестра обавезно похађа предавања и вежбе, припрема се за проверу вештина, израђује семинарске радове, припрема колоквијуме и испите и обаља стручну праксу у одговарајућим установама.

Студије на овом студијском програму су усаглашене са Болоњском деклерацијом и са програмима у окружењу.

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија се изражава збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном ангажовању студента у обиму минимум од 51 часовне недеље у току једне школске године. Сваки предмет је добио одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бодови), као и зарвшни рад и обаљена стручна пракса.

Након завршетка основних струковних студија које носе 180 ЕСПБ бодова, предвиђају се и специјалистичке струковне студије у трајању од једне године (два семестра) који носе 60 ЕСПБ бодова.