Студијски програм струковних студија – струковна медицинска сестра на Медицинском факултету у Приштини – Косовска Митровица, обухвата студије у трајању од три године, односно шест семестара за стручно звање струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ бодова).

Структуру обавезних предмета чине: академско-општеобразовни 4, односно 17 ЕСПБ, 13 стручних односно 65  ЕСПБ, стручно-апликативни – 16 са 98 ЕСПБ. Приказано у процентима: академско-општеобразовни 13,79%, стручних 44,82 %, стручно-апликативних 41,39 %.  Студенти од 8 понуђених изборних предмета, бирају 4 што је 13,80 %.

Студенти од 8 понуђених изборних предмета, бирају 4.

Након завршетка шестог семестра и положених свих испита студент припрема и пред комисијом брани завршни рад, који се припрема током шестог семестра. Завршни рад носи 8 ЕСПБ. Овај студијски програм обухвата изучавање општеобразовних предмета, стручних предмета и стручно апликативних предмета из области здравствене неге.

Настава из свих предмета се изводи у облику предавања, вежби, семинарских радова,  консултација, колоквијума и практичног рада. Студент у току семестра обавезно похађа предавања и вежбе, припрема се за проверу вештина, израђује семинарске радове, припрема колоквијуме и  испите и обаља стручну праксу у одговарајућим установама. Такође, студент може добровољно да учествује у оквиру пројеката установе у којој студира, а који су од значаја за здравствени систем и локалну заједницу.  Теоријска настава и вежбе се изводе у слушаоницама и кабинетима на Медицинском факултету у Приштини – Косовска Митровица, док се практични рад  изводи у наставним базама Медицинског факултета.

Студент може да пређе са других студијских програма или са других сродних студија на овај студијски програм уз слушање и полагање испита које није имао на тим програмима. Студије на овом студијском програму су усаглашене са Болоњском деклерацијом и са програмима у окружењу. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија се изражава збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном ангажовању студента у обиму минимум од 51 часовна недеље у току једне школске године. Сваки предмет је добио одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бодови), као и зарвшни рад и обаљена стручна пракса. Након завршетка основних струковних студија из здравствене неге за струковну медицинску сестру, који носе 180 ЕСПБ бодова, предвиђају се и специјалистичке струковне студије у трајању од  једне године (два семестра) који носе 60 ЕСПБ бодова.